Planning & concept Wedmood.studio 
Flowers & decor Anastasia Kuchinskaya 
Photographer Ilya Kuksenok 
Movie Stepan Smolyakov and Anton Golunov 
Muah Nadezhda Vygovskaya  
Entertainers Denis Kovalev and Yanina Kondrashevskaya
Venue Dwor.stajki

 

VLAD AND ALINA

back   |   next