Planning & concept Wedmood.studio 
Flowers & decor Anastasia Kuchinskaya 
Photographer Ilya Kuksenok 
Movie Stepan Smolyakov and Anton Golunov 
Muah Nadezhda Vygovskaya  
Entertainers Denis Kovalev and Yanina Kondrashevskaya
Music Vova rouse
Cover band Chili coverband 
Venue Dwor.stajki 

 

Artem and Sasha

back   |   next